پرداخت

شما می توانید از راه های زیر مبالغ موردنظر خودرا واریز نمائید

از طریق کارت به کارت :

( أمور مالی )

5894-6315-7453-9474

به نام خانم نوائی ملکی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

از طریق پرداخت درگاه الکترونیک :

zarinp.al/@harakateeslahighad45